1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวัดขวาง

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวัดขวาง

  พิษณุโลก
ชุมชนบ้านวัดขวางได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ. 2553 เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข จังหวัดพิษณุโลก โดยชาวบ้านให้ความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน เรียกได้ว่า เป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง มีการประชุมสมาชิกทุกเดือน มีระบบการจัดการบัญชีครัวเรือนที่เป็นรูปธรรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย พืชไร่ นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ ในครัวเรือน และผลผลิตอย่างไข่เค็มกะทิ ขนมทองม้วน ออกจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับ ครัวเรือน มีห้องประชุมรองรับได้ถึง 40 คน

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำกลับไปปรับใช้และเผยแพร่ให้กับ ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อขอเข้าชมการทำการเกษตรชุมชน การทำไข่เค็มกะทิ และการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ไปจนถึงการดูแลทรัพยากรให้หมุนเวียน และคงอยู่สืบไป

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • ม.7 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
  • 08 9253 5886, 08 6815 2522, 08 5051 1128
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ