1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  เชียงราย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงตระหนักถึงความทุกข์ยากของชาวบ้านบนดอยตุงที่อยู่บนพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ที่ใช้ชีวิตอยู่ในวังวนของ การปลูกและค้ายาเสพติด จึงเริ่มพัฒนาคนควบคู่กับการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสร้างสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ให้ชุมชนได้พึ่งพาอาศัยตนเอง

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานและเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การทำธุรกิจเพื่อสังคม การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมหอแรงบันดาลใจที่มีนิทรรศการถ่ายทอด แนวพระราชดำริ พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของราชสกุลมหิดล เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมเกษตรกรรม และชมกระบวนการผลิตงานฝีมือ ของชาวเขา สัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่า เก็บเมล็ดกาแฟและแมคาเดเมีย กิจกรรมทดลองปลูกและชำกล้าไม้ พร้อมชมความงามของพระตำหนักดอยตุง และสักการะพระบรมธาตุดอยตุง
Team Building
กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ และร่วมกันทำแนวกันไฟ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 920 ม. 7 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1149 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
 • 0 5376 7015, 0 5376 7001

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0