1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา (โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนแบบครบวงจร)

โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา (โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนแบบครบวงจร)

  พระนครศรีอยุธยา
หากต้องการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาข้าวและโรงสีข้าวครบวงจร อย่าพลาดการมาเยือนโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา (โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนแบบครบวงจร) โครงการในพระราชดำริของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำรัสให้ดำเนินการจัดตั้งระบบโรงสีข้าวชุมชน เพื่อรองรับกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารเคมีบนพื้นที่สาธิตการทำนาของมูลนิธิชัยพัฒนา และเพื่อให้เป็นโครงการตัวอย่างในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรหรือผู้สนใจ ทั้งด้านการแปรรูปข้าว การบริหารจัดการธุรกิจข้าวของชุมชนอย่างเป็นระบบ การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมและศึกษาดูกระบวนการปลูกข้าวแบบลด ละ เลิกการใช้สารเคมี การผลิตข้าวซึ่งเริ่มตั้งแต่การสีข้าวไปจนถึงการบรรจุถุง การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น นำข้าวหักและปลายข้าวมาทำเป็นผลิตภัณฑ์โจ๊กสำเร็จรูป หรือ นำรำข้าวไปหีบทำเป็นน้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์ ฯลฯ รวมไปถึงศึกษาดูงาน เรื่องการผลิตและการใช้พลังงาน ทดแทนจากแกลบด้วยระบบ Gasifier

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • 99/9 ม.4 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
  • 0-3525-5228
  • http://www.chaipat.or.th

แกลเลอรี :

ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0