1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

  ราชบุรี
จุดเริ่มต้นของสหกรณ์โคนมหนองโพเกิดจากเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมในเขตจังหวัดราชบุรีและนครปฐมประสบปัญหาเรื่องไม่มีสถานที่จำหน่ายน้ำนมดิบที่รีดได้จากแม่โคนม กลุ่มผู้นำเกษตรกรจึงได้ขอความช่วยเหลือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีในขณะนั้นคือ นายจรูญ วัฒนากร ให้ช่วยติดต่อหาผู้รับซื้อน้ำนมดิบ จนกระทั่งได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตกลงเป็นผู้รับซื้อ ต่อมากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น ‘ศูนย์รวมนมหนองโพ’ ขึ้นในปี พ.ศ.2513 เมื่อจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 185 ราย จึงได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ในปี พ.ศ.2514 โดยใช้ชื่อว่า ‘สหกรณ์โคนมราชบุรี จำกัด’ ภายหลังเมื่อมีการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ขึ้น ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ‘สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด’ ในปี พ.ศ.2516

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมบรรยากาศการรับส่งน้ำนมดิบ (มีเฉพาะช่วงเช้า) ศึกษาและเรียนรู้กระบวนการผลิตนมสด UHT ภายในโรงงาน ตลอดจนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงข้อมูลประวัติของสหกรณ์โคนมหนองโพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์โคนมหนองโพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (รองรับหมู่คณะได้สูงสุด 80 คน/รอบ)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ