1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   โครงการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา (สวนผลไม้, สวนปาล์ม, ป่าชุมชน)

โครงการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา (สวนผลไม้, สวนปาล์ม, ป่าชุมชน)

  ระยอง
เดิมทีเดียวที่ดินผืนนี้ประกอบด้วย 3 แปลง โดยแปลงแรกเป็นไม้ผลเก่าที่ขาดการดูแล ส่งผลให้ต้นไม้ผลมีสภาพทรุดโทรมและจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงฟื้นฟูสวนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เช่น สวนทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ปัจจุบันเป็นแปลงสาธิตสวนไม้ผลแบบก้าวหน้า (เกษตรผสมผสาน) แปลงที่ 2 เป็นแปลงยางพาราเก่าที่หมดสภาพการกรีด ต่อมาดำเนินการปรับเปลี่ยนให้เป็นแปลงทดสอบปาล์มน้ำมัน ส่วนแปลงที่ 3 เป็นแปลงยางพาราเก่าหมดสภาพเช่นกัน จึงพัฒนาให้เป็นบ่อเก็บน้ำ ปัจจุบันโครงการพัฒนาที่ดิน แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสานที่ ให้คุณประโยชน์แก่ชุมชน

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมและศึกษาแปลงต้นแบบแห่งการผลิตไม้ผลที่ ถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่ ชมแปลงทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมัน และเยี่ยมชมแปลงป่าชุมชนอันเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0