1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

  ระยอง
ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและ ศิลปาชีพพิเศษแก่ประชาชนในพื้นที่ ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาทั้งด้านการเกษตรโดยเฉพาะด้านปศุสัตว์และประมง จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านประกอบอาชีพ โดยมีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอย่าง จัดตั้งศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ และจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตร ปัจจุบันเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรครบวงจร สำหรับผู้สนใจและประชาชนทั่วไปที่ต้องการเข้ามาศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ พร้อมชมแปลงสาธิต เช่น การปลูกพืชปลอดสารพิษ การปลูกปาล์มน้ำมัน การปลูกมันสำปะหลัง การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ แปลงศึกษาทดสอบเทคโนโลยีการผลิตส้มจี๊ด การผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี เยี่ยมชมฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค-กระบือ แพะแบบธรรมชาติ เรียนรู้และเยี่ยมชมฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ปลาสวยงาม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0