1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   โครงการก่อสร้างป้องกันการแก้ปัญหาอุทกภัยจังหวัดจันทบุรีหรือคลองบายพาสเฉลิมพระเกียรติ

โครงการก่อสร้างป้องกันการแก้ปัญหาอุทกภัยจังหวัดจันทบุรีหรือคลองบายพาสเฉลิมพระเกียรติ

  จันทบุรี
โครงการก่อสร้างป้องกันการแก้ปัญหาอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี หรือคลองบายพาส เฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักงาน กปร. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) และจังหวัดจันทบุรี ร่วมมือกันบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ.2551 เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตเมือง โดยแบ่งระยะดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกเป็นการขุดคลองบายพาสเลี่ยงเมือง เนื่องจากคลองบายพาสจะทำหน้าที่เป็นทางเบี่ยงให้น้ำไหลออกสู่ทะเลและโครงผันน้ำจากคลองวังโตนด อีกระยะเป็นการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังอ่างเก็บน้ำประแส จังหวัดระยอง โครงการฯ ดังกล่าว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งใน ฤดูแล้งและฤดูฝน อีกทั้งใช้เป็นแหล่ง เก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค การประมง และการเกษตรในช่วงฤดูแล้

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมและศึกษาดูพื้นที่บริเวณคลองบายพาส

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • สะพานบ่อเอก ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
  • webmaster@rdpb.go.th
  • สำนักงาน กปร. 0-2447-8500-6
  • 0-2447-8562
  • http://www.rdpb.go.th

แกลเลอรี :

ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0