1. หน้าหลัก
  2.    >   สถานที่แนะนำ

สถานที่แนะนำ

พิษณุโลก

0

เส้นทางท่องเที่ยว เริ่มที่จุดแรก คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ พิพิธภัณฑ์ชาวแพ พระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี สถานีรถไฟ หอนาฬิกา สะพานเอกาทศรถ ตะแลงแกง คูเมือง ศาลากลางจังหวัด วัดวิหารทอง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทร์ ศาลหลักเมือง เป็นต้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

ภูเก็ต

0

เป็นชุมชนที่อยู่บริเวณทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ต มีพื้นที่ส่วนใหญเป็นที่ราบลุ่มติดเนินเขา มีป่าไม้ แหล่งน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รอคอยให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ มาเรียนรู้และสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเล ล่องเรือเที่ยวเกาะเฮ หาดกล้วย เกาะบอน ตามล่าอาหารซีฟู้ดแบบสดๆ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

เชียงใหม่

0

บ้านม่อนฝ้าย ก่อตั้งโดย อาจารย์รำพัด โกฏแก้ว ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามอย่างมีเอกลักษณ์ จึงได้พยายามอนุรักษ์ฟื้นฟู ภาพแห่งอัตลักษณ์ต่อเจตนารมณ์ เพื่อสืบทอดด้วยความ ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย บ้านม่อนฝ้ายเป็นสถานที่จัดเลี้ยงที่ทำให้รู้สึกแตกต่างจากที่อื่นคือการคงความเป็นล้านนา ได้อย่างสมบูรณ์

มุกดาหาร

0

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหารประมาณ 35 กม. เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของชาวภูไท ที่ได้รับรางวัล OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี มีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว เช่น ขบวนแห่ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวด้วยกลองตุ้ม พร้อมขบวนฟ้อนรำต้อนรับตามแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวภูไทชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน บายศรีสู่ขวัญตามแบบวัฒนธรรมภูไท ร่วมรับประทานอาหารพาแลง ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล มีการสาธิตการทอผ้าฝ้าย การสานหมวกจากเส้นกก

ราชบุรี

0

ค่ายบุรฉัตรหรือชื่อเดิมคือค่ายภาณุรังสี เป็นหน่วยงานของทหารช่างก่อสร้างแห่งกองทัพบก จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2532 ปัจจุบันเป็นแหล่งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ทางการช่างทหารไทย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่รวบรวมกิจกรรมการฝึกทางทหาร และกิจกรรมผาดโผนผจญภัย ซึ่งรองรับผู้มาเยือนที่เป็นหมู่คณะ สามารถเข้ามาทำตามฐาน สานสัมพันธ์ความสามัคคีในองค์กร ตลอดจนเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ