1. หน้าหลัก
  2.    >   ข่าวสาร
  3.    >   ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ : น้ำพระทัยสู่ราษฎรไทยภูเขา ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

04ก.ย. 2559

ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ : น้ำพระทัยสู่ราษฎรไทยภูเขา ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทีเส็บนำสื่อมวลชนร่วมสัมผัสโครงการประชุมเมืองไทย อิ่มใจ ตามรอยพระราชดำริ : น้ำพระทัยสู่ราษฎรไทยภูเขา ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เฉลิมฉลองปีมหามงคล 3 ปีติ สำหรับเส้นทางศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน พาไปเยี่ยมชมโครงการที่ทรงพระราชทานเพื่อช่วยเหลือแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และราษฎรไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน 

 

โดยทีแรกที่ไปเยี่ยมชม คือ ศูนย์ศิลปาชีพ จ.แม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ซึ่งมีแนวนโยบายในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปาชีพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีเป้าหมายเพื่อขยายผลสู่ประชาชนในจังหวัด ภายในอาคารเป็น 3 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ชั้นที่ 2 เป็นห้องประทับทรงงาน และจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และชั้นที่ 3 เป็นพิพิธภัณฑ์ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เป็นจำนวน 6 เผ่าจากนั้นไปเยี่ยมชมศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตาม พระราชดำริ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตามรอยยุคลบาท ตามแนวทางของการอยู่ร่วมกันของคนและป่า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความมั่นคงของชุมชนบนพื้นที่สูง

 

จุดเด่นอีกแห่งในเส้นทางนี้ คือ โครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) บ้านนาป่าแปก ซึ่งเป็นธนาคารอาหารชุมชนที่ถือกำเนิดขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองได้ และเหลือจำหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียง เริ่มจากสร้างแหล่งอาหารเพิ่มทั้งจากแหล่งอาหารธรรมชาติและภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมการทำเกษตรอย่างหลากหลาย ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งทุกกระบวนการจะมุ่งเน้นให้คนรักป่าและอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุข ในการเยี่ยมชมโครงการฯที่บ้านนาป่าแปกนี้ ทีเส็บ ยังได้ร่วมกับทางโครงการฯและชุมชนโดยรอบจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ร่วมสร้างลานซีเมนต์สำหรับตากแห้งพืชผักแก่ชุมชนด้วย 

 

การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้ นอกจากจะเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติในโอกาสปีมหามงคล 3 ปีติแล้ว กลุ่มคอร์ปอเรต หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ สามารถจะจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตลอดจนแนวทางบริหารจัดการเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกัน เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่การทำงานของแต่ละองค์กร หรือการทำกิจกรรมซีเอสอาร์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ใหญ่โต ใช้เงินทุนมากมาย แต่ขอให้เป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการจริง ๆ และมีประโชน์กับการดำเนินชีวิตของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของศิลปาชีพ ซึ่งกลุ่มองค์กรธุรกิจต่าง ๆ สามารถช่วยอุดหนุนสินค้า ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนได้ด้วย

 
ปรับปรุงล่าสุด : 16 ธ.ค. 2559

เปิดอ่าน : 1,058