1. หน้าหลัก
  2.    >   ข่าวสาร
  3.    >   มหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก

28พ.ย. 2560

มหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก

    นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะตัวแทนกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม  กำหนดจัดกิจกรรม “ท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก” ภายใต้ โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก   ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล โดยนำวิถีประเพณีวัฒนธรรมอันเป็น   อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ในความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความโดดเด่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก  อันได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร มาสร้างสรรค์ พัฒนาเป็นสินค้ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมในชุมชนที่เป็นถิ่นอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในแต่ละพื้นที


   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน (ภาษาบาลี) เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นมาช้านาน เนื่องจากภาคอีสานเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ที่มีการอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ หนีภัยสงครามเมื่อครั้งอดีต และมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียงมาโดยตลอด จึงก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและวิถีต่างๆ   มาโดยตลอด อันเป็นตัวบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของประชากรในท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธาและการดำเนินวิถีชีวิตได้เป็นอย่างดี

   แม้ว่าชาวอีสานจะมีพื้นเพมาจากคนหลายกลุ่ม มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ต่างๆ แต่ด้วยวิถีชีวิต  ความเป็นอยู่ที่ยึดมั่นในจารีตประเพณีของท้องถิ่นที่เรียกว่า "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" จึงทำการดำเนินชีวิตด้วยความสมานฉันท์ปรองดอง ประกอบสัมมาอาชีพอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขมายาวนาน โดยชาติพันธุ์ต่างๆใน ภาคอีสานประกอบด้วย ไทยลาว (อีสาน) ผู้ไทย ไทยย้อ ไทยโส้ (กะโซ่) ไทยกะเลิง ไทยข่า (บูร) ไทยแสก ไทกุลา(กูลา) ชาวกูย ชาวเขมร ไทดำ (ไทยทรงดำ – ลาวโซ่ง) ในขณะที่พื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ หรือที่เรียกว่ากลุ่มจังหวัดสนุก อันประกอบด้วย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร (เดิมรวมจังหวัดกาฬสินธุ์) นั้นมีความโดดเด่นด้วยความหลากหลายของชาติพันธุ์ถึง ๙ ชนเผ่า ๒ เชื้อชาติ  ได้แก่ ชนเผ่า ไทยลาว(อีสาน) ผู้ไทย ไทยย้อ ไทยโส้ (กะโซ่) ไทยกะเลิง ไทยข่า (บูร) ไทยกวน ไทยแสก ไทยโย้ย เชื้อชาติจีนและเวียดนาม ซึ่งมีถิ่นฐานอาศัยกระจายกันอยู่ในพื้นที่ทั้ง ๓ จังหวัดซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประจำถิ่นที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาล งานประเพณี พิธีกรรมด้านความเชื่อและความศรัทธา โดยเฉพาะงานหัตถศิลป์อันยอดเยี่ยม เช่น งานทอผ้า งานใบตอง  งานจักสาน งานเพลง งานดนตรี การแสดง การขับร้อง และศิลปะการทำอาหาร ซึ่งเป็นเสน่ห์เฉพาะถิ่นในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

   ด้วยจังหวัดต่างๆมีความเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาอันโดดเด่น  มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจำนวนมาก และยังมีธรรมชาติที่หลากหลายงดงาม ที่สามารถนำมาผสมผสาน ออกแบบสร้างสรรค์ สร้างแรงจูงใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสู่กลุ่มจังหวัดสนุกมากยิ่งขึ้น และยังสามารถตอบสนองพฤติกรรมและเทรนด์ของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่ชอบแสวงหา ต้องการสัมผัสการท่องเที่ยวแบบใกล้ชิดธรรมชาติ และการท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชน ศึกษาประวัติศาสตร์ รากเหง้าของวิถีวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ เหมาะสมกับบริบทและเป้าหมายของกลุ่มจังหวัดสนุกที่ได้กำหนดไว้

   ดังนั้น จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม จึงจัดกิจกรรม “มหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก” ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวให้เกิดสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เพิ่มขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเรียนรู้และซึมซับประสบการณ์ร่วมกับชุมชน เกิดความเข้าใจที่ดีต่อวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของท้องถิ่นนั้นๆ โดยร่วมกันพัฒนาและสร้างความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) คือ มีมาตรฐานดี การบริการที่ดี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เดินทางมาท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัดสนุกได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นต้นทุนของกลุ่มจังหวัดสนุก ที่นำความ แปลกใหม่มาพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และเป็นการปลุกกระแสการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนบรรยากาศและกลิ่นอายของวิถีชีวิตผู้คนในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆออกสู่สาธารณชน และยังเป็น   ส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ความรัก ความภาคภูมิใจ ความหวงแหน นำไปสู่การฟื้นฟู การอนุรักษ์และสืบสานการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ และนำมาซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ครอบครัว ชุมชน สังคมอย่างยืนต่อไป

   
   การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและเพิ่มศักยภาพสินค้าท่องเที่ยวด้านวิถีวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ โดยดึงความโดดเด่นในงานศิลป์ด้านต่างๆ อาทิ งานผ้า งานใบตอง งานจักสาน งานเพลง งานดนตรี การแสดง นำสู่การสร้างสรรค์เอกลักษณ์งานศิลป์ของกลุ่มจังหวัดสนุกให้โดดเด่น น่าสนใจและเกิดความยั่งยืนสืบไป ทั้งยังสร้างการรับรู้เอกลักษณ์การท่องเที่ยวของพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ ผ่านบทเพลงจากครูเพลงและศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง เพื่อแสดงศักยภาพและ ความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ในการเป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยวแห่งอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

   ทั้งนี้กิจกรรม “มหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด SANUK IS WONDERFUL มหัศจรรย์ถิ่นสนุก โดยใช้สโลแกน “สะออนคัก ฮักเมืองสนุก” อาทิ มหัศจรรย์ของกิน  @ถิ่นสนุก (Wonderful Taste) มหัศจรรย์สินค้า@ถิ่นสนุก (Wonderful Products) มหัศจรรย์สนุกรู้วิถีศิลป์   ถิ่นสนุก (Wonderful Land of Art) มหัศจรรย์เที่ยวสุดฟิน@ถิ่นสนุก (Wonderful of Life) มหัศจรรย์ธรรมชาติ มหัศจรรย์แดนธรรมะ มหัศจรรย์วิถีถิ่น เป็นต้น และยังได้รับเกียรติจากนักประพันธ์เพลงชื่อดัง ครูสลา คุณวุฒิ ได้แต่งเพลงประจำกลุ่มจังหวัดสนุกขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสนุก    โดยมีศิลปินในค่ายแกรมมี่โกลด์เป็นผู้ขับร้อง ได้แก่ คุณต่าย อรทัย คุณมนต์แคน แก่นคูณ และนักร้องน้องใหม่  ไต่ดาว โครงการ 2 อีกด้วย

   “มหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก” ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ พฤศจิกายน     พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ถนนสุนทรวิจิตร บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีการนำเสนอวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และงานศิลป์ด้านต่างๆ ได้แก่ หัตถศิลป์ คีตดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ เมนูอาหารเด่นประจำแต่ละจังหวัด เมนูเอกลักษณ์อาหารแต่ละชาติพันธุ์ที่หายาก ชมการแสดงวิถีวัฒนธรรม และศิลปินนักร้อง นักแต่งเพลงชื่อดังชาวอีสานที่สืบสานงานเพลงไว้อย่างน่าชื่นชม

   
   ภายในงานได้มีการออกบูทประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น สินค้า  โอทอป ของฝาก ของที่ระลึก การแสดงนิทรรศการนำเสนอข้อมูลและเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสนุก   ที่มีการออกแบบเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวธรรมะ ธรรมชาติและวัฒนธรรม ไว้นำเสนอเป็นสินค้าให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้และร่วมสนุกกับกิจกรรมแนวใหม่ภายในงาน


นอกจากนี้ยังมีการจัดการประกวด “งานศิลป์ถิ่นสนุก” จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่
๑. ด้านหัตถศิลป์ ได้แก่ “งานผ้าภูษาศิลป์ถิ่นสนุก” และ “งานใบตองบูชาพญานาค”
๒.ด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ ได้แก่ การประกวดการขับร้องเพลงประจำกลุ่มจังหวัดสนุก ที่ประพันธ์เพลงโดย ครูสลา คุณวุฒิ จำนวน ๓ เพลง
(เพลง ๓ เมือง ๓ ม่วน เพลงนครพนมเมืองงาม และเพลงออนซอนนครพนม)
๓.ด้านนาฏศิลป์ ได้แก่ การประกวดการแสดงจินตลีลา ประกอบเพลงประจำกลุ่มจังหวัดสนุก ทั้ง ๓ เพลง

   
   ทั้งนี้จึงขยายผลการจัดงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงได้นำแนวการจัดงานที่ผ่านมา มานำเสนอให้ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้เข้าร่วมชม ชิม ช้อปภายในงานชื่อ “งานส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กลุ่มจังหวัดสนุกจึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้มีโอกาสสัมผัสและรับรู้มุมมองใหม่ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ปี ๒๕๖๑ เป็นปีท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ทั้งยังมีส่วนสนับสนุนสินค้าเอกลักษณ์  ของกลุ่มชาติพันธุ์อีกทางหนึ่งด้วย

***********************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม โทร.042 516 337

ปรับปรุงล่าสุด : 28 พ.ย. 2560

เปิดอ่าน : 3,070