1. หน้าหลัก
  2.    >   ข่าวสาร
  3.    >   ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ : สืบสานมรดกไทยคู่แผ่นดิน สร้างศิลปินชาวบ้าน

30ก.ค. 2559

ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ : สืบสานมรดกไทยคู่แผ่นดิน สร้างศิลปินชาวบ้าน

ทีเส็บ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และองค์กรพันธมิตร  นำสื่อมวลชนร่วมสัมผัสโครงการประชุมเมืองไทย อิ่มใจ ตามรอยพระราชดำริ : สืบสานมรดกไทยคู่แผ่นดิน สร้างศิลปินชาวบ้าน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เฉลิมฉลองปีมหามงคล 3 ปีติ

 

สำหรับเส้นทางศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จะนำสื่อมวลชนศึกษาเรียนรู้โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง หนึ่งในแปดของศูนย์ศิลปาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537 ณ หมู่ 5 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร ควบคู่กับการอนุรักษ์และส่งเสริมหัตถกรรมไทยโบราณของชาติไว้ไม่ให้เสื่อมสูญ

 

ภายหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จฯเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านเนินธัมมัง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2536 และทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ซึ่งมีฐานะยากจน การประกอบอาชีพหลักคือการทำนา ผลผลิตที่ได้รับอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ทำให้หัวหน้าครอบครัวต้องออกไปหางานทำต่างถิ่นเหลือแต่แม่บ้าน เด็ก และคนชรา พระองค์จึงได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อให้การก่อสร้างศาลาศิลปาชีพขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถประกอบอาชีพได้ โดยทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียง ทรงรับสมัครราษฎรที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกศิลปาชีพเพื่อส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมจะได้มีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวเพิ่มขึ้น จากสมาชิก 11 คนในช่วงเริ่มต้น ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 100 คน

 

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง สมาชิกได้ดำเนินกิจกรรมใน 3 กลุ่มอาชีพ คือ 1.กลุ่มทอผ้า ส่งเสริมให้สมาชิกทอผ้าไหม เพื่ออนุรักษ์งานศิลปาชีพท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์เมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะผ้ายกทองซึ่งเป็นผ้าที่มีความงดงาม และมีชื่อเสียงในอดีตตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในฐานะที่เป็นผ้าราชสำนัก ซึ่งทอด้วยเส้นไหมเนื้อละเอียด แทรกลวดลายด้วยไหมเงิน ไหมทองที่บางเบา และทออย่างประณีต  2. กลุ่มแปรรูปกระจูด เนื่องจากทรงเห็นว่าในพื้นที่มีต้นกระจูดซึ่งเป็นวัตถุดิบอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วจำนวนมาก ทรงได้จัดให้มีครูมาสอนให้กับสมาชิกกลุ่ม เพื่อพัฒนาจากรูปแบบให้ทันยุคทันสมัยขึ้น มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎร และ 3. กลุ่มปักผ้าด้วยมือ ซึ่งสมาชิกกลุ่มนี้จะนำผ้าไปทอที่บ้านเมื่อเสร็จแล้ว ก็ส่งกองศิลปาชีพเพื่อจำหน่ายต่อไป ทำให้ราษฎรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

จากนั้นไปเยี่ยมชมบ้านคีรีวงในเขตอำเภอลานสกา ชุมชนเก่าแก่ท่ามกลางขุนเขา สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน อาทิ การทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ การทำผ้าบาติก ชมกิจกรรมสาธิตของกลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักสานและผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว เป็นต้น

 

การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพระราชดำรินี้ นอกจากกลุ่มคอร์ปอเรต จะได้เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ ที่ทรงพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรแล้ว ที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ยังมีสินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ กลุ่มองค์กรธุรกิจต่าง ๆ สามารถนำไปจัดเป็นของที่ระลึก หรือ ของขวัญสำหรับลูกค้าในวาระโอกาสต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย

ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธ.ค. 2559

เปิดอ่าน : 1,262