สถานที่จัดกิจกรรม

ภูมิภาค

จังหวัด

ประเภทกิจกรรม

ศึกษาดูงาน

CSR

team building