1. หน้าหลัก
 2.    >   การสนับสนุนงานไมซ์ในประเทศ
 3.    >   ประชุม...เที่ยว เรื่องเดียวกันที่ขอนแก่น

ประชุม...เที่ยว
เรื่องเดียวกันที่ขอนแก่น

ปรับปรุงล่าสุด : 2 มีนาคม 2561

เปิดอ่าน : 811

ผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทยที่มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ว่าด้วยการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์การพิจารณา

กิจกรรม Meetings, Incentives

 1. ต้องมีการเดินทางข้ามจังหวัด และพักค้างคืนในจังหวัดขอนแก่น อย่างน้อย 1 คืน
 2. ต้องส่งเอกสารประกอบการขอรับสนับสนุนล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันเดินทาง

กิจกรรม Conventions

 1. ต้องเป็นการประชุมที่มีเนื้อหาในทางวิชาการ อย่างน้อย 1 วันเต็ม
 2. ต้องจัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น และพักค้างคืนในจังหวัดขอนแก่น อย่างน้อย 1 คืน
 3. ต้องส่งเอกสารประกอบการขอรับสนับสนุนล่วงหน้า อย่างน้อย 60 วัน ก่อนวันจัดงาน

เกณฑ์การสนับสนุน

จำนวนผู้เดินทาง
/ ผู้เข้าร่วมประชุม
50-100 คน
101-200 คน
201 คน ขึ้นไป
การสนับสนุน
การแสดงทางวัฒนธรรม
การแสดงทางวัฒนธรรม หรือ Complimentary Tour ไม่เกิน 40 คน
การแสดงทางวัฒนธรรม และ Complimentary Tour ไม่เกิน 40 คน

หมายเหตุ

- กรณีเป็นกิจกรรม Conventions การสนับสนุน Complimentary Tour จะให้ตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากต่างถิ่นและไม่ได้พำนักอยู่ในจังหวัด ขอนแก่นเท่านั้น จำนวนสูงสุดไม่เกิน 40 คน

เอกสารประกอบการขอรับ / เบิกจ่ายเงินสนับสนุน

ก่อนวันเดินทาง / วันจัดงาน

 1. หนังสือขอรับสนับสนุนตามแบบที่ สสปน. กำหนด พร้อมระบุสิทธิประโยชน์ที่ สสปน. และ ททท. จะได้รับ
 2. แบบฟอร์มขอรับสนับสนุน (RFP Form)
 3. กำหนดการเดินทาง (Itinerary) (สำหรับกิจกรรม Meetings, Incentives)
 4. รายละเอียดโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่าย และกำหนดการจัดงาน (สำหรับกิจกรรม Conventions)
 5. หนังสือรับรองบริษัท/หนังสือจัดตั้งหน่วยงาน และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) ของผู้ขอรับสนับสนุน

หลังเสร็จสิ้นการจัดงาน

 1. สำเนาหนังสือตอบรับสนับสนุน
 2. ประมวลภาพถ่ายการจัดงาน
 3. รายงานสรุปหลักฐานตามสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ สสปน. และ ททท. ตามที่ระบุในหนังสือขอรับการสนับสนุน (สำหรับกิจกรรม Conventions)
 4. รายชื่อผู้เดินทาง/รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (รับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการสนับสนุน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการตลาดท่องเที่ยว
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดงาน เลื่อนวันจัดงาน หรือเปลี่ยนสถานที่จัดงาน หลังจากที่ สสปน. ได้ทำหนังสือตอบรับไปแล้ว ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนรีบดำเนินการส่งหนังสือแจ้งแก่ สสปน. รับทราบอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุด ก่อนวันจัดงาน
 • การเบิกเงินสนับสนุนต้องดำเนินการภายใน 90 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงาน หากพ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การขอรับเงินสนับสนุน (หากมีเหตุสุดวิสัยให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ สสปน. รับทราบก่อนถึงระยะเวลา 90 วัน) โดยผู้ขอรับการสนับสนุน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการขอรับเงินสนับสนุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือตอบรับการสนับสนุนของ สสปน. อย่างครบถ้วน
 • การสนับสนุนในรูปแบบงบประมาณจะเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนเท่านั้น โดยผู้ขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี)
 • สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำหนดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการให้การสนับสนุนในแต่ละปี ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 • การสนับสนุนอื่นใดที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในการพิจารณาของ ผู้อำนวยการ สสปน. เป็นผู้อนุมัติตามระเบียบ สสปน. ว่าด้วยการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ พ.ศ. 2555
 • ในกรณีที่ สสปน. มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลสถิตินักเดินทางในประเทศ หรือ Satisfaction Survey ผู้ขอรับสนับสนุนจะต้องอำนวย ความสะดวกให้ทีมงานในการจัดเก็บข้อมูล