1. หน้าหลัก
 2.    >   การสนับสนุนงานไมซ์ในประเทศ
 3.    >   การประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศ

การประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศ

Domestic meetings & incentives

ปรับปรุงล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2561

เปิดอ่าน : 2,614

ผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน

 1. หน่วยงานเอกชนในประเทศไทยที่มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555
 2. บริษัท DMC / Travel Agent ที่เป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และสมาชิกของสมาคมที่อยู่ภายใต้สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 1. ต้องเป็นกิจกรรม Meetings, Incentives, Seminars, Training ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ต้องมีการเดินทางข้ามจังหวัด พักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน และเดินทางเข้าเยี่ยมชมในโครงการพระราชดำริ
 3. ต้องส่งเอกสารประกอบมายัง สสปน. เพื่อขอรับการสนับสนุนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ได้ที่อีเมล์ dmicesupport@tceb.or.th

เกณฑ์การสนับสนุน

ผู้เดินทางอย่างน้อย 30 คนขึ้นไป


ของที่ระลึก และ/หรือ เงินสนับสนุน
ค่าเดินทาง จำนวนเงิน 30,000 บาท

เอกสารประกอบการขอรับ/เบิกจ่ายเงินสนับสนุน

ก่อนวันเดินทาง

 1. หนังสือขอรับสนับสนุนตามแบบที่ สสปน. กำหนด พรs้อมระบุสิทธิประโยชน์ที่ สสปน. จะได้รับ
 2. แบบฟอร์มขอรับสนับสนุน (RFP Form)
 3. กำหนดการเดินทาง (Itinerary)
 4. หนังสือรับรองบริษัท/หนังสือจัดตั้งหน่วยงาน และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) ของผู้ขอรับสนับสนุน
 5. เอกสาร/หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือสมาชิกของสมาคมที่อยู่ภายใต้สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (กรณีผู้ขอรับสนับสนุนเป็นบริษัททัวร์เท่านั้น)

หลังเสร็จสิ้นการจัดงาน

 1. ใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน
 2. หนังสือตอบรับสนับสนุน
 3. ภาพถ่ายขณะเข้าเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ โดยมี โลโก้ สสปน. อย่างน้อย 3-4 ภาพ
 4. รายชื่อผู้เดินทาง (รับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดงาน เลื่อนวันจัดงาน หรือเปลี่ยนสถานที่จัดงาน หลังจากที่ สสปน. ได้ทำหนังสือตอบรับไปแล้ว ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนรีบดำเนินการส่งหนังสือแจ้งแก่ สสปน. รับทราบอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุดก่อนวันจัดงาน
 • การเบิกเงินสนับสนุนต้องดำเนินการภายใน 90 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงาน หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การขอรับเงินสนับสนุน (หากมีเหตุสุดวิสัยให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ สสปน. รับทราบก่อนถึงระยะเวลา 90 วัน) โดยผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการขอรับเงินสนับสนุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือตอบรับการสนับสนุนของ สสปน. อย่างครบถ้วน
 • การสนับสนุนในรูปแบบงบประมาณจะเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนเท่านั้น โดยผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี)
 • สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการให้การสนับสนุนในแต่ละปีตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 • การสนับสนุนอื่นใดที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในการพิจารณาของ ผู้อำนวยการ สสปน. เป็นผู้อนุมัติตามระเบียบ สสปน. ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555
 • ในกรณีที่ สสปน. มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลสถิตินักเดินทางในประเทศ หรือ Satisfaction Survey ผู้ขอรับสนับสนุนจะต้องอำนวยความสะดวกให้ทีมงานในการจัดเก็บข้อมูล