1. หน้าหลัก
 2.    >   การสนับสนุนงานไมซ์ในประเทศ
 3.    >   งานแสดงสินค้าภายในประเทศ

งานแสดงสินค้าภายในประเทศ

Domestic Exhibitions

ปรับปรุงล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2561

เปิดอ่าน : 944

ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน

 1. สมาคม องค์กร สถานบันการศึกษา ที่เป็นนิติบุคคล
 2. ผู้จัดงาน (Organizer) ที่เป็นนิติบุคคล จดทะเบียนเป็นผู้จัดงานถูกต้องตามกฎหมาย (กรณีเป็นสมาชิกของสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยมากกว่าร้อยละ 51
 4. หน่วยงานภาครัฐที่ขอรับการสนับสนุนการจัดงาน จะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ Campaign Promotion หรือการสนับสนุนด้านอื่น ที่ไม่อยู่ในรูปของเงินสนับสนุนเท่านั้น

งานแสดงสินค้าที่เข้าข่ายการพิจารณาสนับสนุน

 1. งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม 4.0 หมายถึง งานแสดงสินค้าที่จัดแสดงเฉพาะสินค้าในอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคลัสเตอร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป้าหมายสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
 2. งานแสดงสินค้าทั่วไป หมายถึง งานแสดงสินค้าที่จัดแสดงสินค้าหลากหลายประเภทอยู่ภายในงาน ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มหรือประเภทสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง มีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย โดยจะต้องเป็นงานแสดงสินค้าในส่วนภูมิภาคที่จัดขึ้นแล้วส่งผลต่อ Economic Impact แก่ภูมิภาคนั้นๆ
 3. งานแสดงสินค้าเด่นประจำท้องถิ่น หมายถึง งานแสดงสินค้าที่จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด / หรือภูมิภาค (Product DNA)

เกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น

 1. งานแสดงสินค้าที่ขอรับสนับสนุนจะต้องมีพื้นที่จัดแสดงงาน (Net space) ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม.
 2. งานแสดงสินค้าที่ขอรับสนับสนุนจะต้องมีผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) ไม่น้อยกว่า 50 ราย
 3. งานแสดงสินค้าที่ขอรับสนับสนุนจะต้องมีผู้เข้าร่วมงาน (Visitor) ไม่น้อยกว่า 1,000 คน

เกณฑ์การสนับสนุน

การสนับสนุนด้านการเงิน (Financial Support)

 • การยกระดับงานแสดงสินค้า (Upgrade)
  : ยกระดับงานแสดงสินค้าที่เคยจัดขึ้นแล้ว
พื้นที่จัดงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ขนาดของงานแสดงสินค้า
ขนาด (Size) S ขนาด (Size) M ขนาด (Size) L
พื้นที่จัดงาน (Gross)
ต่ำกว่า 6,000 ตรม.
พื้นที่จัดงาน (Gross)
6,001 – 10,000 ตรม.
พื้นที่จัดงาน (Gross)
มากกว่า 10,000 ตรม.
ให้คำแนะนำจัดงาน ไม่เกิน 250,000.- บาท ไม่เกิน 350,000.- บาท

โดยผู้ขอรับสนับสนุนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมการตลาดต่างๆ ตามที่ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นควรให้สนับสนุน อาทิ

 • สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขาย Business Matching
 • สนับสนุนกิจกรรมสร้างเครือข่าย / ให้ความรู้ / ส่งเสริมการค้าการลงทุนแก่กลุ่มเป้าหมาย Visitor และ Exhibitor จากต่างจังหวัดหรือเมืองรอง
 • สนับสนุนการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการกระจายงานจากกรุงเทพฯไปจัดยังภูมิภาคอื่นๆ สนับสนุนงบประมาณ ไม่เกิน 50,000 บาท
 • เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ที่ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นสมควร

ทั้งนี้ สสปน. จะพิจารณาวงเงินสนับสนุนควบคู่ไปกับค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการตลาดต่างๆ ข้างต้นและผู้จัดงานจะต้องเข้ามานำเสนอแผนการยกระดับงานกับ สสปน. เป็นแผนต่อเนื่อง 3 ปี ด้วย

หมายเหตุ

 • สสปน. จะให้การสนับสนุนในหลักเกณฑ์การยกระดับ (Upgrade) ต่อเนื่องไม่เกิน 3 ครั้ง
 • สนับสนุนเฉพาะงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 เท่านั้น
พื้นที่จัดงาน
ต่างจังหวัด
ขนาดของงานแสดงสินค้า
ขนาด (Size) S ขนาด (Size) M ขนาด (Size) L
พื้นที่จัดงาน (Gross)
1,000 – 3,000 ตรม.
พื้นที่จัดงาน (Gross)
3,001 – 6,000 ตรม.
พื้นที่จัดงาน (Gross)
มากกว่า 6,000 ตรม.
ไม่เกิน 400,000.- บาท ไม่เกิน 500,000.- บาท ไม่เกิน 600,000.- บาท

โดยผู้ขอรับสนับสนุนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมการตลาดต่างๆ ตามที่ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นควรให้สนับสนุน อาทิ

 • เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำกลุ่มเป้าหมาย Visitor และ Exhibitor จากเมืองรองเข้าร่วมงาน
 • สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายและการค้าการลงทุน / สร้างเครือข่าย / ให้ความรู้ แก่กลุ่มเป้าหมาย Visitor และ Exhibitor จากเมืองรอง
 • เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ที่ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นสมควร

ทั้งนี้ สสปน. จะพิจารณาวงเงินสนับสนุนควบคู่ไปกับค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการตลาดต่างๆ ข้างต้นและผู้จัดงานจะต้องเข้ามานำเสนอแผนการยกระดับงานกับ สสปน. เป็นแผนต่อเนื่อง 3 ปี ด้วย

หมายเหตุ

 • สสปน. จะให้การสนับสนุนในหลักเกณฑ์การยกระดับ (Upgrade) ต่อเนื่องไม่เกิน 3 ครั้ง
 • กรณีเป็นงานแสดงสินค้าที่จัดแสดงสินค้าหรืออุตสาหกรรมเด่นของจังหวัด จะได้รับการพิจารณางบประมาณเป็นพิเศษ
กระจายงานแสดงสินค้าสู่ภูมิภาค (Clone)
: กระจายงานแสดงสินค้าจากกรุงเทพฯ ที่ประสบความสำเร็จไปจัดยังส่วนภูมิภาค
พื้นที่จัดงาน
ต่างจังหวัด
ขนาดของงานแสดงสินค้า
ขนาด (Size) S ขนาด (Size) M ขนาด (Size) L
พื้นที่จัดงาน (Gross)
1,000 – 3,000 ตรม.
พื้นที่จัดงาน (Gross)
3,001 – 6,000 ตรม.
พื้นที่จัดงาน (Gross)
มากกว่า 6,000 ตรม.
ไม่เกิน 600,000.- บาท ไม่เกิน 700,000.- บาท ไม่เกิน 800,000.- บาท

โดยผู้จัดงานจะต้องเข้ามานำเสนอแผนการจัดงานกับ สสปน. เป็นแผนต่อเนื่อง 3 ปี โดยครอบคลุม ดังนี้

 • แผนการดึงกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน (Visitor)
 • แผนการดึงกลุ่มเป้าหมายผู้แสดงสินค้า (Exhibitor)
 • แผนการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายและการตลาด
 • กิจกรรมและแผนงานอื่นๆ ที่ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นเป็นประโยชน์สำคัญสำหรับงานแสดงสินค้าใหม่
งานแสดงสินค้าเกิดใหม่ (New) : สร้างงานแสดงสินค้าใหม่ในอุตสาหกรรมและบริการต่างๆของประเทศ
รวมถึงงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่ส่งผลต่อ Economic Impact แก่ภูมิภาคนั้นๆ มีรูปแบบการพิจารณาสนับสนุน ดังนี้
พื้นที่จัดงาน
กรุงเทพฯ
ขนาดของงานแสดงสินค้า
ขนาด (Size) S ขนาด (Size) M ขนาด (Size) L
พื้นที่จัดงาน (Gross)
ต่ำกว่า 6,000 ตรม.
พื้นที่จัดงาน (Gross)
6,001 – 10,000 ตรม.
พื้นที่จัดงาน (Gross)
มากกว่า 10,000 ตรม.
ไม่เกิน 400,000.- บาท ไม่เกิน 500,000.- บาท ไม่เกิน 600,000.- บาท
พื้นที่จัดงาน
ต่างจังหวัด
ขนาดของงานแสดงสินค้า
ขนาด (Size) S ขนาด (Size) M ขนาด (Size) L
พื้นที่จัดงาน (Gross)
1,000 – 3,000 ตรม.
พื้นที่จัดงาน (Gross)
3,001 – 6,000 ตรม.
พื้นที่จัดงาน (Gross)
มากกว่า 6,000 ตรม.
ไม่เกิน 600,000.- บาท ไม่เกิน 700,000.- บาท ไม่เกิน 800,000.- บาท
โดยผู้จัดงานจะต้องเข้ามานำเสนอแผนการจัดงานกับ สสปน. เป็นแผนต่อเนื่อง 3 ปี โดยครอบคลุม ดังนี้
 • แผนการดึงกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน (Visitor)
 • แผนการดึงกลุ่มเป้าหมายผู้แสดงสินค้า (Exhibitor)
 • แผนการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายและการตลาด
 • กิจกรรมและแผนงานอื่นๆ ที่ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นเป็นประโยชน์สำคัญสำหรับงานแสดงสินค้าใหม่

หมายเหตุ

 • กรณีเป็นงานแสดงสินค้าที่จัดแสดงสินค้าหรืออุตสาหกรรมเด่นของจังหวัด จะได้รับการพิจารณางบประมาณเป็นพิเศษ

การสนับสนุนที่ไม่อยู่ในรูปเงินสนับสนุน (Non – Financial Support)

 1. การให้คำปรึกษาจาก สสปน. และทีมที่ปรึกษา
 2. การให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดในช่องทางต่างๆของ สสปน.
 3. การประสานงานเชื่อมโยงงานแสดงสินค้านั้น ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมการค้า และภาคธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเสริมให้การจัดงานสมบรูณ์และเป็นประโยชน์มากขึ้น

ขั้นตอนการขอรับสนับสนุน

 1. ผู้ขอรับสนับสนุนโหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอรับสนับสนุน จากเวปไซด์ของ สสปน. (แบบฟอร์ม RFP: D-Exhibition)
 2. ผู้ขอรับสนับสนุน ส่งหนังสือแจ้งความจำนงขอรับการสนับสนุนเข้ามายัง สสปน. พร้อมรายละเอียดและแผนการจัดงาน
 3. ผู้ขอรับสนับสนุนเข้ามานำเสนอรายละเอียดการจัดงาน รวมถึงแผนการดำเนินงานต่อ สสปน.
 4. สสปน. แจ้งผลการตอบรับสนับสนุน

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

 1. ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลหลังงานในแบบฟอร์ม RFP: D-Exhibition พร้อมส่งเอกสารประกอบ ดังนี้
  1. หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน /และหรือใบแจ้งหนี้
  2. สำเนาคู่ฉบับหนังสือตอบรับที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราองค์กรแล้ว (ถ้ามี)
  3. รายงานสรุปผลการจัดงาน อันประกอบด้วย
   - ข้อมูลสรุปการจัดงานทั้งในรูปรายงานและเอกสาร Executive Summary อันประกอบด้วย
   • การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงาน ทั้งในส่วนของผู้จัด / Exhibitor / Visitor
   • ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ และทิศทางสำหรับการจัดงานในปีหน้า
   • รายชื่อผู้จัดแสดงสินค้าในงานทั้งหมด
   • ภาพถ่ายการจัดงานโดยรวมและต้องมีโลโก้ของ สสปน.
   • ตัวเลขประมาณการมูลค่าทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่จัดงานแสดงสินค้า
   • ตัวเลขประมาณการมูลค่า Economic Impact ที่เกิดขึ้นแก่จังหวัด(กรณีเป็นงานภูมิภาค)
   • เอกสารอื่นๆเพิ่มเติมตามที่ สสปน. ร้องขอ

หมายเหตุ:

 1. ผู้จัดงานจะต้องยื่นเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วันก่อนวันจัดงาน
 2. สสปน. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนการจัดงานตามความเหมาะสม โดยพิจารณาควบคู่ไปกับงบประมาณสนับสนุนของ สสปน. ที่จัดสรรไว้แล้ว เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด
 3. สสปน. มีสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการให้การสนับสนุนด้านการเงินตามความเหมาะสม
 4. สสปน. ขอสงวนสิทธิในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้จัดงานเป็นรายกรณี
 5. การเปลี่ยนชื่องาน / การร่วมจัดงาน / งานที่จัดโดยผู้จัดเดียวกัน อยู่ในสถานที่หรือจังหวัดเดียวกัน เวลาเดียวกัน / การปรับงานที่ปรับมาจากงานเดิม ให้ถือว่าเป็นงานเดียวกัน
 6. การขอยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรมทีได้รับอนุมัติแล้วตามหลักเกณฑ์ จะถือว่าเป็นการใช้สิทธิไปแล้ว 1 ครั้ง และต้องมีหนังสือแจ้งยกเลิก ให้กับสำนักงานฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเริ่มจัดงาน
 7. การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน ผู้ขอรับจะต้องทำการเบิกจ่ายภายใน 90 วัน หลังจากงานเสร็จสิ้น หากหลังจากนั้น ถือว่าสละสิทธิขอรับเงินสนับสนุน
 8. ในกรณีที่ผู้จัดงานไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและนโยบายการขอรับการสนับสนุน สสปน. ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสนับสนุน
 9. การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน สสปน. จะเบิกจ่ายให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนเท่านั้น โดยหน่วยงานผู้ขอรับจะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (With Holding Tax) – (ถ้ามี)
 10. การให้การสนับสนุนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ สสปน. และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้รับการสนับสนุนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 11. กรณีผู้จัดงานแจ้งข้อมูล หรือนำส่งเอกสารการจัดงานที่เป็นเท็จ เพื่อใช้ในการขอการสนับสนุนหรือขอเบิกจ่าย จะถูกตัดสิทธิในการให้การสนับสนุน และถูกดำเนินการทางกฎหมาย

ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 ผู้ใด “ทำเอกสารปลอม” ขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด “เติมหรือ ตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ” ในเอกสารที่แท้จริง หรือ “ประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอม” ในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็น เอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใด “กรอกข้อความ” ลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือโดย ฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่ง หรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท