1. หน้าหลัก
 2.    >   การสนับสนุนงานไมซ์ในประเทศ
 3.    >   การจัดการประชุมองค์กรวิชาชีพภายในประเทศ

การจัดการประชุมองค์กรวิชาชีพภายในประเทศ

Domestic Conventions

ปรับปรุงล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2561

เปิดอ่าน : 1,618

ผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในประเทศไทยที่มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 1. ต้องเป็นกิจกรรม Convention, Conference, Congress หรือ Seminar ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
 2. มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติไม่เกิน 50 คน (ถ้ามี)
 3. ต้องเป็นการประชุมที่มีเนื้อหาในทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่บุคลากร หน่วยงานหรือองค์กร หรือสังคมไทย อย่างน้อย 1 วันเต็ม
 4. ควรติดต่อ สสปน. ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการจัดงาน

ประเภทของการสนับสนุนงานประชุมวิชาการภายในประเทศ

 1. การสร้างงานใหม่ (New) หมายถึง การสร้างงานประชุมวิชาการใหม่ๆ และจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
 2. การย้ายงานไปจัดที่จังหวัดต่างๆ หมายถึง การย้ายงานประชุมวิชาการ ไปจัดยังจังหวัดต่างๆ ภายในประเทศไทย

เกณฑ์การสนับสนุน

การสร้างงานใหม่ (New)

 • ต้องเป็นงานประชุมวิชาการที่ไม่เคยจัดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน และจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
 • ต้องมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่รวมวิทยากร อย่างน้อย 200 คนขึ้นไป และเป็นการประชุมที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการอย่างน้อย 1 วันเต็ม
พื้นที่จัดงาน
เมืองไมซ์ซิตี๊*
เมืองที่มีศักยภาพ
ในการจัดประชุมวิชาการ**
ประเภทการสนับสนุน
เงินสนับสนุน(บาท) และ /หรือของที่ระลึก MICE Lane Service***
100,000
150,000

สำหรับงานประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติม 50,000 บาท

 • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive)
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
 • การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnolgy)
 • อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
 • อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

การย้ายงานไปจัดที่จังหวัดต่างๆ

 • ต้องมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่รวมวิทยากร อย่างน้อย 300 คนขึ้นไป และเป็นการประชุมที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการอย่างน้อย 1 วันเต็ม
พื้นที่จัดงาน
เมืองไมซ์ซิตี๊*
เมืองที่มีศักยภาพ
ในการจัดประชุมวิชาการ**
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประเภทการสนับสนุน
เงินสนับสนุน(บาท) และ
/หรือของที่ระลึก
MICE Lane Service***
300-799 คน 100,000
ตั้งแต่ 800 คนขึ้นไป 150,000
300-799 คน 150,000
ตั้งแต่ 800 คนขึ้นไป 200,000

หมายเหตุ :

 • เมืองไมซ์ซิตี้ ได้แก่ พัทยา(ชลบุรี) เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น
 • เมืองที่มีศักยภาพในการจัดประชุมวิชาการ ได้แก่
  • ภาคเหนือ : เชียงราย พิษณุโลก
  • ภาคอีสาน : นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย อุบลราชธานี
  • ภาคกลาง : เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม กาญจนบุรี
  • ภาคตะวันออก : ระยอง จันทบุรี
  • ภาคใต้ : นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา
 • MICE Lane Service คือ บริการช่องทางพิเศษสำหรับวิทยากรชาวต่างชาติที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจะต้องติดต่อขอรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันเดินทาง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้การสนับสนุนแต่ละประเภท ตามความเหมาะสม

เอกสารประกอบการขอรับ/เบิกจ่ายเงินสนับสนุน

ก่อนวันจัดงาน

 1. หนังสือขอรับสนับสนุนตามแบบที่ สสปน. กำหนด พร้อมระบุสิทธิประโยชน์ที่ สสปน. จะได้รับ
 2. แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน (RFP Form)
 3. รายละเอียดโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
 4. รายงานสรุปผลการจัดงานในปีที่ผ่านมา (กรณีขอรับสนับสนุนการย้ายงานไปจัดที่จังหวัดต่างๆเท่านั้น
 5. กำหนดการจัดงาน
 6. หนังสือรับรองบริษัท/หนังสือจัดตั้งหน่วยงาน และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) ของผู้ขอรับการสนับสนุน

หลังเสร็จสิ้นการจัดงาน

 1. ใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน
 2. สำเนาหนังสือตอบรับสนับสนุน
 3. รายงานผลสำเร็จการจัดงาน
 4. หลักฐานสรุปสิทธิประโยชน์ที่ สสปน. ได้รับ
 5. สำเนาใบรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน หรือรายชื่อผู้เข้าร่วมงานที่จัดทำโดยระบบลงทะเบียนออนไลน์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดงาน เลื่อนวันจัดงาน หรือเปลี่ยนสถานที่จัดงาน หลังจากที่ สสปน. ได้ทำหนังสือตอบรับไปแล้ว ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนรีบดำเนินการส่งหนังสือแจ้งแก่ สสปน. รับทราบอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุดก่อนวันจัดงาน
 • การเบิกเงินสนับสนุนต้องดำเนินการภายใน 90 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงาน หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การขอรับเงินสนับสนุน (หากมีเหตุสุดวิสัยให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ สสปน. รับทราบก่อนถึงระยะเวลา 90 วัน) โดยผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการขอรับเงินสนับสนุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือตอบรับการสนับสนุนของ สสปน. อย่างครบถ้วน
 • การสนับสนุนในรูปแบบงบประมาณจะเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนเท่านั้น โดยผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี)
 • สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการให้การสนับสนุนในแต่ละปีตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 • การสนับสนุนอื่นใดที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในการพิจารณาของ ผู้อำนวยการ สสปน. เป็นผู้อนุมัติตามระเบียบ สสปน. ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555
 • ในกรณีที่ สสปน. มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลสถิตินักเดินทางในประเทศ หรือ Satisfaction Survey ผู้ขอรับสนับสนุนจะต้องอำนวยความสะดวกให้ทีมงานในการจัดเก็บข้อมูล